Polityka prywatności

Spis treści
 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Czyje dane przetwarzamy?
 3. Jakie dane są przetwarzane?
 4. Przez jaki czas dane są przetwarzane?
 5. Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?
 6. W jaki sposób Twoje dane są przetwarzane?
 7. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
 8. Czy twoje dane są przekazywane podmiotom trzecim?
 9. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
 10. Czy Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych?
Kto jest administratorem twoich danych?
Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:
1) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane tych osób lub ich pracowników,
2) w przypadku innego rodzaju podmiotów – dane osób kontaktujących się z nami z ramienia tego podmiotu oraz osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu klienta lub też osoby, która w imieniu klienta się z nami skontaktowała. Administrator nie przetwarza danych osobowych wrażliwych.

Przez jaki czas dane są przetwarzane?

Dane przetwarzane są przez różny czas, w zależności od celu, w jakim są przetwarzane:
1) w przypadku danych pozyskanych do złożenia oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i złożenia oferty,
2) w przypadku zainteresowania ofertą i wyrażenia chęci zawarcia umowy – przez czas wykonywania umowy i przez 6 pełnych lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono jej wykonywanie (do czasu zakończenia rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy),
3) w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez osobę uprawnioną sprzeciwu.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO.

Szczególną podstawę prawną przetwarzanych danych stanowią:
1) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych,
2) konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku danych osobowych  przetwarzanych w celu wykonania umowy,
3) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. przetwarzanie w innych wypadkach niż po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W jaki sposób Twoje dane są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu złożenia oferty oraz wykonania umowy lub też
w celach marketingowych. Dane nie są używane do profilowania przez automatyczne systemy komputerowe.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Zebrane dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
1) marketingowym – w celu składania ofert handlowych,
2) w celu wykonania umowy, zawartej z klientem,
3) w celach podatkowych i dokumentacyjnych – po zakończeniu wykonywania umowy.

Czy twoje dane są przekazywane podmiotom trzecim?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przy użyciu których Administrator wykonuje umowę (w szczególności drukarniom, zewnętrznym projektantom). To, czy dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim i jakie są to podmioty, uzależnione jest od rodzaju zlecenia Klienta. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych przez podmioty, którym powierza ich przetwarzanie. Na życzenie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator przedstawi listę podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie są sprzedawane podmiotom trzecim, nie powiązanym z działalnością Administratora.

Dane nie są przekazywane do innych krajów.

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści dotyczących jej danych,  
 • ich poprawiania i sprostowania,
 • ograniczenia zakresu ich przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
 • żądania zaprzestania ich przetwarzania,
 • żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać
w każdej chwili cofnięta, jednakże cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może jednak umożliwić przygotowanie i złożenie oferty.

W przypadku zawarcia umowy, nie będzie możliwe, by Administrator zaprzestał przetwarzania danych osobowych – wówczas możliwe jest jedynie ograniczenie zakresu ich przetwarzania do zakresu niezbędnego do wykonania umowy i wyłączenie np. przetwarzania w celach marketingowych.

W celu realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również uzyskania większej ilości informacji na temat ich przetwarzania przez nas, należy skontaktować się z Administratorem:
– drogą elektroniczną – pod adres everybody@maketheflow.com ,
– telefonicznie – pod numerem telefonu 48 533 302 323 ,
– listownie – pod adresem ul. Wielka Odrzańska 30/3, 70-535 Szczecin

Czy Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych?

Obowiązujące przepisy nie nakładają na Administratora obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych.

Section End
Kontakt

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Zapytania ofertowe oraz briefy
prosimy kierować na adres:

office@maketheflow.com

Make The Flow

Wielka Odrzańska 30/3
70-535 Szczecin
(wejście od ul. Siennej)

Telefon

+48 533 302 323

ŚLEDŹ NAS W SOCIAL MEDIA: